Programın Amacı

Su, tüm canlılar için hayati öneme sahip doğal ve sınırlı bir kaynaktır. İnsanların içme-kullanma, gıda ve enerji üretimi, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan bu sınırlı doğal kaynak, sanayileşme ve nüfus artışı nedeniyle ciddi boyutlara varan çevre tahribatı sonucunda kirlenmekte ve aşırı kullanım nedeniyle tükenmektedir. Günümüzde tüm dünyada su kaynakları risk altındadır. Nüfus artışı, arazi kullanımındaki değişiklikler, kirlilik ve iklim değişikliği, suyun kalitesini, miktarını ve dağılımını tehdit eden unsurlardır. Dünya nüfusunun yaklaşık %80’i, su güvenliği tehdit altında olan bölgelerde yaşamaktadır. Su sıkıntısının gelecek yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde su krizine dönüşmesi beklenmektedir. İnsan ve ekosistem sağlığının devamı için, yeterli kalitede ve miktarda suya sürdürülebilir erişim sağlanması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, su güvenliği konusu son yıllarda uluslararası gündemin üst sıralarında yer almaktadır.

Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Birinci Öğretim Yüksek Lisans Programı’nın amacı; ekosistem, gıda, enerji, ekonomik gelişme ve insani tüketim gibi birbiriyle yarışan su ihtiyacı öncelikleri karşısında sürdürülebilir su yönetimine ve su politikalarına katkıda bulunmak için öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın öncelikli hedefi, farklı araştırma ekiplerini bir araya getirmek ve disiplinler arası boyutta su araştırmaları yürütmek; politika yapıcıların ve su idarecilerinin üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle işbirliği yapmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca, su politikaları ve güvenliği konusunda geleceğin liderlerini yetiştirmeyi, kapasitelerini geliştirmeyi ve ülkemizde su konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uzman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında ilk defa öğrenci alan Program kapsamında su bilimi, su hizmetleri yönetimi, tarımsal su yönetimi, gıda güvenliği, Türkiye’nin akarsuları ve gölleri, uluslararası su hukuku, su ayak izi ve sanal su, AB Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye uygulamaları, su politikaları ve su güvenliği, iklim değişikliğine uyum, entegre su kaynakları yönetimi, sınır aşan sular,  kıyı alanları yönetimi, kentsel su yönetimi gibi konularda dersler açılmaktadır.